ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life) ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน ม.๒ ต.บ้านหว้า

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเ [...]

โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเ [...]