ข่าวประชาสัมพันธ์

การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life) ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ

วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ [...]

กิจกรรมโครงการคลองโพสวยน้ำใสเพื่อเพิ่มมรายได้แก่ประชาชน (ระยะที่1) ในโครงการต่อยอดอาชีพชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น

วันที่ 2 กันยายน 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภ [...]

การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน ม.๒ ต.บ้านหว้า

วันที่ ๒ กันยาน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ [...]