ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเ [...]