ให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน ให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 12 times, 1 visits today)