เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูล จปฐ. ตัวชี้วัดที่ ๒๒ รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลดา เสรีเรืองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูล จปฐ. ตัวชี้วัดที่ ๒๒ รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี นายวันชัย คาระวะ บ้านเลขที่ ๙๙๙๙/๑๐๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 4 times, 1 visits today)