เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลดา เสรีเรืองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 3 times, 1 visits today)