โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) หมู่ 5, 6, 7 ตำบลบ้านหว้า

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นางสาวสมพิศ วิเศษศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานครูฝึกระดับตำบลบ้านหว้า จัดทำโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) หมู่ 5, 6, 7 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน

(Visited 10 times, 1 visits today)