ร่วมประชุมรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) รอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) รอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด

(Visited 16 times, 1 visits today)