นางสาวอรุณวดี พันธ์ุเอี่ยม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางปะอิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา