สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที

จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง

พัฒนาการอำเภออำเภอบางคนที

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน