ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมยศ เรืองจรัส

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางขัน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน