นายวีระ เพ็ญจำรัส

พัฒนาการอำเภอ

นางนิตติยา อยู่เกตุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลโคกสัก เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ

นางกาญจนา สุขสว่าง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน รับผิดชอบตำบลนาปะขอ

(Visited 278 times, 1 visits today)