สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว

จังหวัดพัทลุง

นายวีระ เพ็ญจำรัส

พัฒนาการอำเภออำเภอบางแก้ว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน