นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางบาล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา