ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุรชาติ ตันติปาลี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านดุง

บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผน และการทำงาน ให้ไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนราชการ รวมถึงภาคีเครือข่ายการพัฒนา เพื่อให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ประกาศ

ประกาศอำเภอบ้านดุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี