ประชุมประจำเดือนหมู่บ้านวังหิน

เข้าชม 9 ครั้ง

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายดอกดิน คำสิงห์  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน  เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนหมู่บ้านวังหิน   โดยมีการคัดเลือกกรรมการ กข.คจ.   กรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  และร่วมกันขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ประกาศเจตนารมณ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3  ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

(Visited 9 times, 1 visits today)