นางมะลิ พิชญานุพงศ์

พัฒนาการอำเภอบำเหน็จณรงค์

นางสมพร สุชิรณวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลบ้านชวน

นางทองสิน ศรีสอน

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลบ้านตาล ตำบลบ้านเพชร

นายปัญจะ ถนอมชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเริงรมย์

นางสาวปราวีย์ ศรีชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลหัวทะเล ตำบลเกาะมะนาว

(Visited 194 times, 1 visits today)