นางมะลิ พิชญานุพงศ์

พัฒนาการอำเภอบำเหน็จณรงค์

นางสมพร สุชิรณวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลบ้านชวน

นางทองสิน ศรีสอน

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลบ้านตาล ตำบลบ้านเพชร

นายณรงค์ ภูชาดึก

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเริงรมย์

นางสาวจินตนา ชัยโยบัว

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลหัวทะเล ตำบลเกาะมะนาว

(Visited 162 times, 1 visits today)