สพอ.บำเหน็จณรงค์ ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของปราชญ์ด้านอาชีพ การทำไข่เค็ม

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ นางมะลิ พิชญานุพงศ์ พัฒนาการอำเภอบำเหน็จณรงค์ มอบหมาย นายณรงค์ ภูชาดึก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นางสาวจินตนา ชัยโยบัว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของปราชญ์ด้านอาชีพตัวอย่างแก่ครัวเรือนและฝึกปฏิบัติพร้อมสาธิต อาชีพการทำไข่เค็ม ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านคลองบงพัฒนา ม.4 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัย

(Visited 5 times, 1 visits today)