สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

นางมะลิ พิชญานุพงศ์

พัฒนาการอำเภอบำเหน็จณรงค์

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕"