รายงาน BPM ปี 2561

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จปฐ.

– สรุปประเมินประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561

2.โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน
 – สรุปประเมินบูรณาการแผนชุมชน อ.บาเจาะ
3. โครงการประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล
  – สรุปประเมินประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล อ.บาเจาะ
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
– สรุปประเมิน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
– สรุปประเมินประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
6. โครงการจัดเวที 1โครงการจัดเวทีประชาคม (ทบทวน Mindset)
– สรุปประเมินเวที 1 (ทบทวน Mindset)
7. โครงการประชุมคณะ (ศจพ.อ.)
8.โครงการเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

– สุรปแบบประเมินเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

(Visited 305 times, 1 visits today)