ข่าวประชาสัมพันธ์

นางยินดี บุญเตชพิทักษ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบาเจาะ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน