otop นวัตวิถี บ้านเจ้าหลาวหัวแหลม หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ 2019-11-22 15:03:57
การตรวจประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2019-07-09 15:53:09
เชิญชวนสมัครสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2019-07-01 18:22:33
ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2019-07-01 18:10:38
การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข"และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2019-06-21 17:53:12
มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฎ 2019-06-19 14:24:17
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 ประชุมเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฎ 2019-03-05 16:35:45
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฎ 2019-03-01 16:13:43
ตรวจติดตาม/ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองชีพ หมู่ 4 ตำบลจันทเขลม อำเภอเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฎ 2019-02-23 12:42:45
ตรวจติดตาม/ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองใหญ่ หมู่ 1 ตำบลจันทเขลม อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฎ 2019-02-15 18:12:06
ตรวจติดตาม/ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านพลวง หมู่ 4 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฎ 2019-02-15 13:04:39
ตรวจติดตาม/ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งสะพาน หมู่ 2 ตำบลชากไทย อำเภอเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฎ 2019-02-13 17:40:36
ตรวจติดตาม/ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งสะพาน หมู่ 1 ตำบลชากไทย อำเภอเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฎ 2019-02-13 17:24:10
ตรวจติดตาม/ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านชำตาเรือง หมู่ 7 ตำบลคลองพูล อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฎ 2018-12-27 16:08:35
โครงการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขลุง 2018-11-06 16:42:36