ประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ 2020-03-03 16:14:12
การดำเนินงาน"ร้านเสาวนีย์ ซำหว้า" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ 2020-03-03 11:42:27
otop นวัตวิถี บ้านเจ้าหลาวหัวแหลม หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ 2019-11-22 15:03:57
การตรวจประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2019-07-09 15:53:09
เชิญชวนสมัครสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2019-07-01 18:22:33
ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2019-07-01 18:10:38
การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข"และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2019-06-21 17:53:12
มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฎ 2019-06-19 14:24:17
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 ประชุมเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฎ 2019-03-05 16:35:45
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฎ 2019-03-01 16:13:43