คืนพัฒนากรให้พื้นที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-02-20 15:54:10
บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลท่าดอกคำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-02-14 16:19:19
อบรมโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-02-14 16:14:10
จัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลดงบัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-02-11 17:44:18
บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลโพธิ์หมากแข้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-02-11 17:36:55
สพอ.บึงโขงหลง ร่วมโครงการจัดงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสมพันธไมตรีในมิติพระพุทธ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-02-11 17:30:27
เปิดตลาดชุมชน ถนนอาหาร การเกษตรปลอดสารพิษ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-02-11 17:14:49
@สพอ.ศรีวิไล >>ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีวิไล เพื่อชี้แจงการปรับลด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-02-11 16:46:55
@สพอ.ศรีวิไล >>ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-02-11 16:44:48
@สพอ.ศรีวิไล >>ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-02-05 17:13:01
@สพอ.ศรีวิไล>>เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประจำเด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-02-04 13:48:48
@สพอ.ศรีวิไล >>ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน 2 โครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-02-04 13:47:25
@สพอ.ศรีวิไล>>ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-02-04 13:41:32
@สพอ.ศรีวิไล>>ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-02-04 13:37:46
สพอ.บุ่งคล้า ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนชุมชุน ประจำปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุ่งคล้า 2020-02-03 16:38:19
สพอ.บุ่งคล้า จัดประชุม กพสต.หนองเดิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุ่งคล้า 2020-02-03 16:29:55
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-02-03 16:23:43
@สพอ.ศรีวิไล >>ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-01-29 16:55:25
@สพอ.ศรีวิไล>> ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี อาสาพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-01-29 16:52:15
ประชุมจัดถนนคนเดินตำบลดงบัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-01-29 14:43:55