พช.แวงใหญ่ร่วมอบรม Smart Lady สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่ 2020-02-25 22:09:58
พช.แวงใหญ่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่ 2020-02-25 21:45:05
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ภาคตะวันออ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ชัย 2020-02-25 19:41:57
พช.สีชมพู: เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีชมพู 2020-02-25 15:13:09
โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนศิลา 2020-02-25 13:31:35
ข้าราชการคู่เสี่ยวฯ อ.อุบลรัตน์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ครัวเรือนยากจน บ้านห้วยยาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุบลรัตน์ 2020-02-24 21:22:54
บูรณาการแผนตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น 2020-02-24 16:18:43
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ออกหน่วยรับบริการโลหิตเคลื่อนที่ ณ อำเภอเวียงเก่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเก่า 2020-02-24 15:21:39
จัดประชุมโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านหป่าปอพัฒนา ห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไผ่ 2020-02-24 15:18:48
อำเภอชุมแพ บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ใน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแพ 2020-02-24 15:18:14