โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเครื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-26 09:12:03
ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ฯ กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพในระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-26 08:33:59
โครงการสร้างคามมั่นคงด้านอาชีพฯกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ณ บ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-24 17:08:05
กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน(สาธิตการทำขนมลา) ณ บ้านควนเจริญ หมู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-22 10:04:52
โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-22 09:48:53
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือร้อยละ 0.1 ต่อปี และดอกเบี้ยผิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง 2020-02-21 16:57:43
ประชุมโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-19 09:21:43
ถ่ายทำวิดิทัศน์ ตัวอย่างกลุ่มอาชีพที่ประสบความสำเร็จจากการได้รับเงินอุดหนุนจากเง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-19 08:59:19
ร่วมงาน”วันวิภาวดีรังสิต” ประจำปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-17 12:00:43
กรรมการการประเมินเทียบระดับการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-17 11:18:11
ร่วมโครงการเวียงสระ:หัวใจ สีชมพู”หอบรัก.....มาห่มป่า” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-17 10:50:25
รณรงค์ใส่ผ้าไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม 2020-02-13 17:02:27
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี พ.ศ.2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม 2020-02-13 16:52:52
โครงการเวียงสระ:หัวใจสีชมพู”หอบรัก.....มาห่มป่า” 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-13 13:10:45
ประชาสัมพันธ์และประสานกลุ่มเป้าหมายการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-13 12:13:55
ประชาสัมพันธ์และประสานกลุ่มเป้าหมายการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-12 09:31:26
ประสานกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ(กิจกรรมโคก หนอง นา โมเดล) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-12 09:21:34
รับสมัครแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินทุนหมุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-11 15:16:24
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-11 14:46:22
ประชุมโครงการเวียงสระ : หัวใจสีชมพู "หอบรัก...มาห่มป่า“ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-02-06 16:00:06