เชิญ ชิม ชอป แชะ ที่บูธของดีคีรีมาศ ในงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2020-02-24 12:01:38
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี .. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยผิดนัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลก 2020-02-19 10:11:14
เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ข้อ 22 เรื่องรายได้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2020-02-12 15:18:51
โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2020-02-12 15:14:58
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2020-02-12 15:13:08
มอบตู้เย็นให้แก่กาชาดอำเภอคีรีมาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2020-02-12 14:55:58
ข้าร่วมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านบ้านวังผักบุ้ง ม.2 ต.บ้านป้อม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2020-02-12 14:54:43
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ประสบปัญหาทางสังคม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2020-02-12 14:52:49
ประชุมคณะกรรมการสตรีอำเภอคีรีมาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2020-02-12 14:45:01
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ 2020-02-12 13:58:33