เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงครา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-03-26 20:53:37
เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงครา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-03-24 20:18:45
จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-03-16 21:11:08
ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-03-16 21:08:29
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการ (Champ) และทดสอบโปรแกรม ณ บ้านเขายี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-03-12 20:01:01
ปักหมุดครัวเรือนยากจน ลงระบบ TPMAP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-03-10 20:30:15
ดำเนินการทำสัญญาเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-03-02 21:23:41
ปักหมุดครัวเรือนยากจน ลงระบบ TPMAP Logbook สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-02-13 16:42:04
เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการยกระดับการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-02-07 20:49:23
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของอบต.เหมืองใหม่ กรณีพิจารณาค่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-02-07 20:40:35