ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนพัฒนา นางสุภาพร ทองเจริญ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านขี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย 2020-04-03 14:34:59
เปิดปฏิบัติการ "Quick Win 90" วัน นำร่องการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย 2020-04-02 16:51:06
มอบเงินสนับสนุนและหน้ากากอนามัย แก่อำเภอกันทรวิชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย 2020-04-02 15:40:55
นางวัลลี รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย จัดประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย 2020-04-02 15:32:45
เตรียมสถานที่"ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร" ตามนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน 2020-04-02 10:57:14
โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย 2020-03-31 15:21:35
ประชุมชี้แจงและจัดทำสัญญากับกลุ่มเป้าหมายที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน 2020-03-26 18:55:49
โครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย 2020-03-26 16:22:41
ติดตามกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเขวาใหญ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย 2020-03-26 16:13:39
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอกันทรวิชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย 2020-03-26 16:06:41