สพอ.ศรีบรรพต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2020-03-26 16:13:52
สพอ.ศรีบรรพตติดตามงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2020-03-26 15:38:43
กลุ่มสตรีอำเภอกงหราตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันควบคุม CO สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2020-03-26 09:33:09
อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2020-03-25 20:19:24
19 มี.ค.63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน จัดดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายสัมมา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน 2020-03-25 15:37:53
17 มีนาคม 2563 อบรมขยายผลการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนและจัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน 2020-03-25 15:07:38
17 มี.ค.63 นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน 2020-03-25 15:03:24
การประเมินการจัดการขยะมูลฝอยของส่วนราชการ/หน่วยงานในอำเภอป่าพะยอม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2020-03-25 10:10:34
พช.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2020-03-20 11:52:32
กิจกรรมขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด 2020-03-20 11:02:35