ดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-02-26 11:20:09
ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดประจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-02-25 11:38:15
ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กิจกรรมพัฒนาถ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-02-24 11:51:03
ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านของอำเภอสามร้อยยอด และคณะทำงานขับเคลื่อนการบูรณาการแ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-02-11 13:17:27
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบูรณาการแผนตำบล (กบต.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-02-05 10:28:51
ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-02-03 16:52:57
ดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-01-31 16:46:44
นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาชุมช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2019-09-25 12:00:13
ประชุมสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดประชารัฐ กิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2019-09-13 17:58:39
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีบ้านหนองคาง โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ "การทำสบู่สมุนไพร" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2019-09-04 11:56:36