ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ประจำปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด 2020-03-28 23:41:53
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด 2020-03-28 23:38:08
ติดตามหนี้ค้างชำะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด 2020-03-28 23:34:43
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด 2020-03-28 21:39:06
ลงพื้นที่ประสานกลุ่ม OTOP เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มอาชีพสตรีจัดทำหน้ากากผ้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ 2020-03-28 16:07:44
โครงการพัฒนาทักษะการบริการและแก้ไขปัญหาเดือดร้อนให้กับประชาชนของบุคลากรที่ทำการป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ 2020-03-26 16:26:37
องค์ความรู้ KM สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย 2020-03-23 20:50:18
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทอง 2020-03-23 13:01:00
กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ม. 11 ต.บางรักใหญ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทอง 2020-03-23 10:20:18
กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ม. 10 ต.บางรักใหญ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทอง 2020-03-23 10:18:06